โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม เป็นองค์กรสตรีนิยมแนวพัฒนาจิตวิญญาณ สนับสนุนนักกิจกรรมรากหญ้า และองค์กรพัฒนาสังคมที่ทำงานด้านสันติภาพ และความยุติธรรม

เราทำงานกับกลุ่มผู้นำสังคมหลายประเทศในเอเชีย เช่น ไทย พม่า อินเดีย ศรีลังกา ผ่านการจัดอบรมที่ใช้การฝึกสมาธิภาวนาเป็นฐานในการทำงานพัฒนาสังคม และการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและสันติ

หลักการและวิถีปฏิบัติ

สตรีนิยม การวิเคราะห์อำนาจ และการกดขี่เชิงโครงสร้างที่กระทำต่อผู้หญิง และคนชายขอบ และสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เน้นคุณค่าเรื่องความเท่าเทียม และเกื้อกูลกันและกัน

สันติวิธี ทั้งในวิถีชีวิต และการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม

การพัฒนาจิตวิญญาณ ที่มุ่งเน้นการสร้างสติปัญญา และสันติภาพภายใน เป็นฐานการทำงานในการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ

Advertisements